martes, 25 de marzo de 2014

GUIA DE AYUDAS SOCIALES PARA FAMILIAS 2014


El Ministero de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha fet pública la Guia Anual d' ajudes Socials per a les Famílies.

Descarregar la Guia 

miércoles, 12 de marzo de 2014

CONVOCATÒRIA:  Programa  d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat de l’Institut  Català d’Assistència i Serveis Socials (PUA 2014).

Us informem que s'han publicat les Ajudes PUA. A continuació us facilitem un petit resum. Per qualsevol consulta, podeu contactar amb Dincat.


Resum de la convocatòriaMOBILITAT I
 

TRANSPORT

AJUTS PER A MOBILITAT


OBTENCIÓ / RECONVERSIÓ PERMÍS CONDUIR (ajuts 100 i 101)

ADAPTACIÓ DE VEHICLE (ajuts 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 i 119).

D’ENSENYAMENT REGLAT POSTOBLIGATORI I FORMACIÓ OCUPACIONAL EN CENTRES AUTORITZATS (majors 16 anys – ajut 202)

AJUTS PER A TRANSPORT PER ASSISTIR A DETERMINATS SERVEIS.

ATENCIÓ PRECOÇ (codi 200)AUTONOMIA
PERSONAL I
COMUNICACIÓ

AJUDES TÈCNIQUES  PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (300, 301, 308, 311, 317, 318, 325, 326 i 327 i 328)
AJUDES TÈCNIQUES  PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 418, 419 I 429)

INTÈRPRET PER A PERSONES SORDES O PERSONES SORDES I CEGUES (prestació 999).


AJUDES TÈCNIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA (a partir del codi 501, consultar llistat).·   Telèfon d’informació PUA: 93 567 52 43 (gestió/tramitació)
On  s’ha de presentar? Al Departament de Benestar Social i Família.  Per a més informació:  www.gencat.cat/bsf

·         Termini de presentació de sol·licituds és el 7 de maig de 2014.

·         Cal tenir la residència legal a Catalunya (durant 5 anys, i residir-hi els dos últims anys).

·        Tenir el certificat de discapacitat (reconegut abans dels 65 anys).

En el cas de tractar-se de menors d’edat, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora, i en el cas de majors d’edat amb incapacitació legal, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora i fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la sentència d’incapacitació i nomenament de tutor.

·        S’ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol.licitud de valoració o de revisió del grau abans de la publicació d’aquesta ordre de convocatòria.

·        Documents a presentar: són específics a cada tipus de demanda.

·        Es pot presentar un pressupost o una factura (any de la convocatòria 2014).

·        El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de 6 mesos a partir de la data de la finalització del termini de presentació de sol.licituds (8 de novembre 2014).

·        Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol.licituds per “silenci administratiu”.
·        La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat.

·        En cas d’endossament del pagament.


a)    Fotocòpia DNI/NIE de la persona o del NIF que cobra la prestació.

b)    Document d’autorització de cobrament degudament emplenat.

c)    Sol.licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors, degudament emplenada i sense cap esmena, de la persona o entitat que cobra la prestació.

Els documents b) i C) es facilitaran a les dependències del Depart. De Benestar i Família:


www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través d’Internet, al web www.gencat.cat/docs/bsf/02_Tramits/formularis/99231.pdf.


·        Es tenen en compte els ingressos.

·        Els programes de Serveis que sortien publicats en aquesta convocatòria en anys anteriors s'han de demanar mitjançant la sol·licitud de valoració del grau de Dependència:
Ø  Atenció domiciliària / Atenció personal.
Ø  Acolliment en residència, centre de dia, etc.)

·        Els ajuts per a Tractaments (rehabilitació del llenguatge, fisioteràpia i psicomotricitat) no  són objecte d'aquesta convocatòria (amb l’aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2008-2009, que determina el conjunt de prestacions que ha de prestar la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública). 

lunes, 10 de marzo de 2014

AL PARE D'UN NEN NO AUTISTA

Carta d' Àngels Escorsell, mare d'una nena amb autisme.
Diari El Periodico. 
10 de març de 2014